All About Japan

Vita Vanit

Vita Vanit

All About Vita Vanit
Anime and manga fan from Thailand.
我所喜爱的日本
ติดพันอนิเมะและมังงะโดยเฉพาะสายกีฬา เกม เซย์ยู และโต๊ะโคะทัตสึ
在日本新年假期里最棒的3个兼职

在日本新年假期里最棒的3个兼职

12月末是日本最忙的时间段了,每个地方都在招短期兼职,如果你恰好是留学党,可以找准时机,贡献余力哦。

know-before-you-go