All About Japan

สะพานไซไคบะชิ

สะพานไซไคบะชิ

สะพานไซไคบะชิ

บริเวณรอยต่อระหว่างเมืองซะเซะโบะและเมืองไซไค จังหวัดนางาซากิ

สะพานยาว 316 เมตร สูงจากผิวน้ำทะเล 43 เมตร เปิดใช้งานเมื่อปี 1955 เมื่อแรกเปิดนั้นเป็นสะพานแบบโค้งที่ใหญ่ที่สุดอันดับสามของโลก และเป็นอันดับหนึ่งของโลกตะวันออก สิ่งที่ต้องชมคือกระแสน้ำที่ไหลเร็วแรงและปั่นป่วนของช่องแคบฮะริโอะเซะโตะ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามบริเวณที่น้ำขึ้นน้ำลงรวดเร็วที่สุดของญี่ปุ่น ความน่าตื่นตาตื่นใจจะเกิดขึ้นเมื่อน้ำจากอ่าวโอมุระที่กว้างใหญ่จะไหลผ่านช่องแคบฮะริโอะเซะโตะซึ่งกว้างเพียงราว 200 เมตร เวลาที่ควรชมที่สุดคือช่วงน้ำขึ้นน้ำลงครั้งใหญ่ในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง และในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนจะมีเทศกาลแห่งสายน้ำที่ปั่นป่วน "อุสุชิโอะมัทสึริ" ซึ่งซากุระราวพันต้นจะผลิดอกเบ่งบานพร้อมกัน ทำให้คุณสามารถมาชื่นชมได้ทั้งพลังของกระแสน้ำและความงามของซากุระ

know-before-you-go